معنی کلمه پیاز خرد شده به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به پیاز به انگلیسی in نوامبر 2, 2019

معنی کلمه پیاز خرد شده به انگلیسی می شود Chopped onion

Leave a Reply